[icecast] ̨Íåºê´ó¹ú¼ÊÉÌó³ÏÑ°¹óµØºÏ×÷»ï°é£¬ÏúÊÛµçÄÔÅä¼þ¡¢ÊÖ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔ ÁªÏµÈË:³ÂÊÀ½Ü µç»°:013850704389

̨Íåºê´ó¹ú¼ÊÉÌó¹«Ë¾ sales at zhinan.com
Sun Jun 23 15:54:22 UTC 2002̨Íåºê´ó¹ú¼ÊÉÌó¹«Ë¾³ÏÑ°¹óµØºÏ×÷»ï°é£¬ÏúÊÛµçÄÔ¡¢Åä¼þ¡¢ÊÖ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¡££¨²Î¿¼¼Û¸ñ±íÈçÏ£© 
ÎÒ˾±£Ö¤²úƷΪȫÐÂÔ­×°,»õµ½¸¶¿î¡£Óв»Ïê¿ÉÀ´ÈËÀ´µç×Éѯ£º 

ÁªÏµÈË:³ÂÊÀ½Ü  µç»°:013850704389

Ò»¡¢Ä¦ÍÐÂÞÀ­  µ¥Î»/Ôª       
T189--400 T190--350 T191--500 C289--550
T2988--350  A388--1600 A6288--1300 V70--2000
V8088--800 V998++ --700 V60+ --1200 V66+GPRS--950 
ŵ»ùÑÇ  
3310--400  3330--450 3350--500     5210--750 
6500-1200  6510--1100 8210--650 8250--850
8310--1100 8850--1300 8855--1700 9210C--3200
3315--550  5510--800
°®Á¢ÐÅ 
T20sc--300 T29--550  T39--750 T65sc--700
T66sc--1200 T68sc--1400 A3618--380 
Ë÷Äá  
J16--350 J26--400 Z28--1100 Z7--1300
ÈýÐÇ  
N288--1000 A288--1200 M188--950   N188--850
A408--1400 R208--700
·ÉÀûÆÖ  
969+ --750 9 at 9+ --800 820--1400   620--850
¶þ ¡¢cpu
±¼ÌÚ¢ó 933 Socket 370/256K/ºÐ×° 350 
±¼ÌÚ¢ó 1G Socket 370/256K/ºÐ×°  400
±¼ÌÚIII 1.2S Socket 370/TualatinºËÐÄ/256K/ºÐ×° 450 
±¼ÌÚ4 1.4G Socket 423/256KB/400Õ×/ºÐ×° 480 
±¼ÌÚ4 1.5G Socket 423/256KB/400Õ×/ºÐ×° 500
±¼ÌÚ4 1.7G Socket 423/256KB/400Õ×/ºÐ×° 570 
±¼ÌÚ4 1.6G Socket 478/256KB/400MHz/ºÐ×° 550 
±¼ÌÚ4 1.8G Socket 478/256KB/400MHz/ºÐ×° 690 
±¼ÌÚ4 1.9G Socket 478/256KB/400MHz/ºÐ×° 890 
±¼ÌÚ4 2.0G Socket 478/256KB/400MHz/ºÐ×° 960
±¼ÌÚ4 1.9A Socket 478/512KB/400MHz/ºÐ×° 930 
±¼ÌÚ4 2.0A Socket 478/512KB/400MHz/ºÐ×° 730
±¼ÌÚ4 2.2G Socket 478/256KB/400MHz/ºÐ×° 1000 
ÈüÑï¢ò900 Socket370/128K/É¢×° 200 
ÈüÑï¢ò1000 Socket370/128K/100Õ×/É¢×° 250
ÈüÑï1000A Socket 370/TualatinºËÐÄ/256K/É¢×° 230 
ÈüÑï1.2 Socket 370/TualatinºËÐÄ/256K/É¢×° 240 
ÈüÑï1.3 Socket 370/TualatinºËÐÄ/256K/É¢×° 290 
ÈüÑï1.7G Socket 478/128KB/400MHz/ºÐ×° 350 
À×Äñ
1.33G Socket-A/256K/133ÍâƵ/É¢×° 260 
Duron 850 Socket-A/64K/É¢×° 150 
Duron 1000 Socket-A/64K/É¢×° 160 
Duron 1.2G Socket-A/64K/É¢×° 200 
Duron 1.3G Socket-A/64K/É¢×° 250 
Athlon XP 1500+ Socket-A/256K/133ÍâƵ/É¢×° 300
Athlon XP 1600+ Socket-A/256K/133ÍâƵ/É¢×° 338
Athlon XP 1700+ Socket-A/256K/133ÍâƵ/É¢×° 350
Athlon XP 1800+ Socket-A/256K/133ÍâƵ/É¢×° 400
Èý¡¢»ªË¶ Ö÷°å  
P4B266 Intel 845D/Socket 478/DMA100/AGP4X/8738/6ÒôµÀ 580 
P4BM Intel 845/Socket 478/AGP4X/DMA100/ATX 540 
P4T-E Intel 850/Socket 478/FSB 400/DMA 100/AGP 4X/ATX 680 
TUSL2-C Intel 815EP/Socket 370/DMA100/AGP 4X/ATX 340 
A7V266-EX VIA KT266A/Socket A/FSB 266/AGP 4X/DMA 133/ATX 350 
A7V266-E VIA KT266A/Socket A/FSB 266/AGP 4X/DMA 100/ATX  410 
CUV4X-D VIA 694XDP/Socket 370/DMA 100/AGP Pro/ATX  590 
P4S533 SIS645DX/Socket 478/FSB 533/DMA133/CMI8738/Lan  470 
P4S133 SIS645/Socket 478/FSB 533/DMA133/CMI8738  340  
ÅÍÓ¢£¨Epox£© 
EP-4BDA2+ Intel 845D/Socket 478/ATA100/AGP 4X/ATX/Raid/AC 97  480  
EP-3PTA Intel 815EP-B/ATX/Socket 370/×î¸ß100MHzÍâƵ/AGP 4X/UDMA 100  290 
EP-8KHA+ VIA KT266A/Socket A/ATA100/AGP 4X  370 
EP-8KHAL+ VIA KT266A/Socket A/AGP 4X/DMA 100/AC97/ATX  340 
EP-8KTA3+Pro VIA KT266A/Socket A/ATA100/AGP 4X/RAID   295 
EP-3VSA VIA 694T/Socket 370/ATA100/AGP 4X   240  
EP-8K7A+ AMD 761/Socket A/ATA100/AGP 4X/RAID 330 
EP-4SDA+ SIS 645/Socket 478/ATA100/AGP 4X   420  
¼¼¼Î 
8IRX Intel 845D/Socket 478/FSB 400/DMA 100/AGP 4X/CT5880/ATX  390 
GA-7VTXE VIA KT266A/Socket A/FSB 266/DMA 100/AGP 4X/AC 97/ATX 370 
GA-7VTXH VIA KT266A/Socket A/FSB 266/DMA 100/AGP 4X/CT5880/ATX 400 
GA-7ZXE VIA KT133A/Socket A/FSB 266/DMA 100AGP 4X/AC 97/ATX  310 
GA-6VTXE VIA 694T/Socket 370/FSB 150/DMA100/AGP 4X/AC 97/ATX  250 
8SDX SIS 645/Socket 478/FSB 400/DMA 100/AGP 4X/CT5880/ATX  350 
Éý¼¼  
BL7-Raid Intel 845/ATX/Socket 478/FSB 133MHz/DMA 100/AGP 4X/AC97/Raid 420
BD7-Raid Intel 845D/Socket 478/ FSB 400/ATA100/AC97/ATX/AGP 4X/RAID 490 
BD7II Intel 845E/Socket478/FSB533/DMA 100/AGP4X/AC97/10M/100M Lan 460 
ST6-Raid Intel 815EPT/Socket 370/AGP 4X/DMA 100/AC97/Raid/ATX 390 
KX7333R VIA KT333/Socket A/ATA 133/AGP 4X/Raid/ATX 500 
KR7A VIA KT266A/Socket A/FSB266/ATA133/AGP 4X/ATX  460 
KR7A-Raid VIA KT266A/Socket A/FSB 266/ATA133/AGP 4X/ATX  500 
VP6 VIA 694X+686B/ATX/Socket370/FSB 133MHz/DMA100/AGP4X  450 
΢ÐÇ 
845E Max Intel 845E/Socket 478/FSB 533/AGP 4X/AC 97/ATX  440
845E Max2-L Intel 845E/Socket 478/FSB 533/AGP 4X/AC97/ATX/USB2.0 570 
845E MX2 Intel 845E/Socket 478/FSB 533/ATA133/AGP 4X/AC97/ATX/USB2.0 370 
845G Max Intel 845G/Socket 478/FSB 533/AGP 4X/AC97/ATX  600 
845Pro2-C Intel 845/Socket 478/DMA 100/AGP Pro/CMI 8738Éù¿¨/AC 97/ATX 340 
845 Pro2LE Intel 845/Socket 478/FSB 400/AGP 4X/AC97/ATX 330 
815EPT Pro-NL Intel 815EP/Socket 370/ATA100/AGP 4X/AC97/ATX 300
°º´ï  
P4D Intel 845D/Socket 478/DDR/AC97/AGP 299  
ID845S Intel 845/Socket 478/AC97/AGP  380 
ID SP4 SiS 645/Socket 478/Ö§³ÖDDR /SD  320 
VT266A VIA KT266A/AC97/Socket A/ATA100 300 
ËÄ ¡¢ Ó²ÅÌ
ÐÇ×êÈý´ú/4K020H2 40GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5" 318
ÐÇ×êÈý´ú60G 60GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"   400 
ÐÇ×êÈý´ú120G 120GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"  600 
½ð×êÁù´ú/5T020H2 20.4GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"/ºÐ×° 280 
½ð×êÁù´ú/5T040H4 40GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"/É¢×°  270
½ð×êÁù´ú/5T060H6 60GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"/ºÐ×°  400
½ð×êÆß´ú20 20G/7200rpm/ATA133  310
½ð×êÆß´ú40 40G/7200rpm/ATA133  320
½ð×êÆß´ú60 60G/7200rpm/ATA133  500 
½ð×êÆß´ú80 80G/7200rpm/ATA133  590
ÃÀ×ê¶þ´ú/2B020HI 20GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5" 260 
ÃÀ×ê¶þ´ú/2B020HI 40GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5" 250
Ï£½Ý  
U6ϵÁÐ ST320410A 20.4GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5" 239 
U6ϵÁÐ ST340810A 40GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"  248 
U6ϵÁÐ ST380020A 80GB/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"  428 
¿áÓã¢ôϵÁÐ ST320011A 20.6GB/UDMA 100/2MB/7200rpm/IDE/3.5" 250
¿áÓã¢ôϵÁÐ ST340016A 40.8GB/UDMA100/2MB/7200rpm/IDE/3.5"m 290
¿áÓã¢ôϵÁÐ ST360021A 60GB/UDMA 100/2MB/7200rpm/IDE/3.5"  310 
¿áÓã¢ôϵÁÐ ST380021A 80GB/UDMA 100/2MB/7200rpm/IDE/3.5"  400 
¿áÓãϵÁÐ ST318416N/W 18.4GB/Ultra3 SCSI/50P/68P/40M/1MB/7200rpm   600 
¿áÓãϵÁÐ ST318436LW/LC 18.4GB/Ultra160 SCSI/68P/80P/160M/2M/7200rpm 608 
¿áÓãϵÁÐ ST136475LW/LC 36.4GB/Ultra2 SCSI/68P/80P/80M/1024K/7200rpm 1090 
¿áÓãϵÁÐ ST318404LW/LC 18.4GB/Ultra160 SCSI/68P/80P/160M/4MB/10000rpm 750 
¿áÓãϵÁÐ ST336403LW/LC 36.4GB/Ultra160 SCSI/68P/80P/160M/4MB/10000rpm 1280 
¿áÓãϵÁÐ ST173403LW/LC 73.4GB/Ultra160 SCSI/68P/80P/160M/4MB/10000rpm 2500 
IBM
ÌÚÁúÈý´ú60GXP 20AVER07 20G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"/µ¥µú20GB 280 
ÌÚÁúÈý´ú60GXP 40AVER07 41G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"/µ¥µú20GB 270
ÌÚÁúÈý´ú60GXP 60AVER07 60G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"µ¥µú20GB 300 
ÌÚÁúËÄ´úDTLA-307040 40GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 300 
ÌÚÁúËÄ´úDTLA-307080 80GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 400
ÌÚÁúËÄ´úDTLA-307120 120GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 700
18G SCSI/68P/80P/4MB/1000rpm 790 
36G SCSI/68P/80P/4MB/1000rpm 1300 
À¥ÌÚAS 20GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 290 
À¥ÌÚAS 30GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 300 
À¥ÌÚAS 40GB/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5" 390
Î÷²¿Êý¾Ý  
WD200AB 20.5GB/UDMA 100/2MB/5400rpm/IDE/3.5" 240
WD400AB 40G/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"   230 
WD800AB 80G/UDMA 100/2M/5400rpm/IDE/3.5"   430 
WD200BB 20.5GB/UDMA 100/2MB/7200rpm/IDE/3.5" 250
WD400BB 40G/UDMA 100/2MB/7200rpm/IDE/3.5"  290
WD600BB 60G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"   400
WD800BB 80G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"   430 
WD1000BB 100G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5´ç 750
WD1000 100G/UDMA 100/8M/7200rpm/IDE/3.5"   900 
WD1200BB 120G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5"  700 
WD1200 120G/UDMA 100/8M/7200rpm/IDE/3.5"   750 
Îå¡¢Hy ÄÚ´æ 
64M 7ns/168PIN SDRAM/PC-133   28  
128M 7ns/168PIN SDRAM/PC133   50 
256M 7ns/168PIN SDRAM/PC133   95 
128M DDR 184PIN DDR RAM/Ô­³§ÄÚ´æ 53 
256M DDR 184PIN DDR RAM/Ô­³§ÄÚ´æ 100 
Kingmax  
128M 7ns/168PIN SDRAM/PC-150 60  
256M 7ns/168PIN SDRAM/PC150 130 
128M DDR333 168PIN DDR RAM  70 
256M DDR333 168PIN DDR RAM  140 
256M£¨·þÎñÆ÷Äڴ棩 168 pin PC133 3.3V W/ECC/SPD Register 350 
512M£¨·þÎñÆ÷Äڴ棩 168 pin PC133 3.3V W/ECC/SPD Register 700 
1GB£¨·þÎñÆ÷Äڴ棩 168 pin PC133 3.3V W/ECC/SPD Register 1600
´´¼û(Transcend) 
128M 168PIN SDRAM/PC-133  140  
256M 168PIN SDRAM/PC-133  340 
128M 128M ECC Register/7.5ns/168pin SDRAM/PC 133  230 
256M 256M ECC Register/7.5ns/168pin SDRAM/PC 133  440 
128M DDR 128M DDR/184PIN/DDR226   190 
256M DDR 256M DDR 184PIN/DDR226   390 
128M 128M PC800 ECCRDRAM 184pin/18Ƭ 200 
256M 256M PC800 ECCRDRAM 184pin/18Ƭ 410 
128M 128M PC800RDRAM 184pin/16Ƭ   180 
256M 256M PC800RDRAM 184pin/16Ƭ   350 
128M 128M ECC Register/10ns/168pin SDRAM/PC 100  210 
512M 512M ECC Register 10ns/168pin SDRAM/PC 100  1000 
½ðÊ¿¶ÙKingston 
KVR133X64C3/256 SD256MB/168PIN/PC133  120
KVR133X64C3/512 SD512MB/168PIN/PC133  470 
KVR133X72C3/128 ECC/SD128MB/PC133    140 
KVR133X72C3/256 ECC/SD256MB/PC133    290 
KVR133X72C3/512 ECC/SD512MB/PC133    690 
KVR133X72RC3/128 ECC-RGS/SD128MB/PC133 150 
KVR133X72RC3/256 ECC-RGS/SD256MB/PC133 340 
KVR133X72RC3/512 ECC-RGS/SD512MB/PC133 780 
KVR266*64C25/128 DDR128MB/184PIN/PC266 70 
KVR266*64C25/256 DDR256MB/184PIN/PC266 110
KVR266*64C25/512 DDR512MB/184PIN/PC266 340 
KVR266*72C25/256 ECC/DDR256/PC266    290 
KVR266*72C25/512 ECC/DDR512/PC266    620 
KVR266*72RC25/256 ECC-RGS/DDR256/PC266 320 
KVR266*72RC25/512 ECC-RGS/DDR512/PC266 610 
KVR133*64SC3/128 ±Ê¼Ç±¾SD128M/144PIN/PC133 100 
KVR133*64SC3/256 ±Ê¼Ç±¾SD256M/144PIN/PC133 290 
KVR100*64SC2/128 ±Ê¼Ç±¾SD128M/144PIN/PC100 90 
KVR800*16-8/128 RB128MB/800MHZ/Non-ECC/8-Device  130  
KVR800*16-16/256 RB256MB/800MHZ/Non-ECC/16-Device 300 
KVR800*16-16/512 RB512MB/800MHZ/Non-ECC/16-Device 590 
KCS-D2600/32 32MB/DRAM/ÊÊÓÃÓÚ2600ϵÁÐ  80
KCS-D2600/16 16MB/DRAM/ÊÊÓÃÓÚ2600ϵÁÐ  70 
Kinghorse  
64M 8ns/168PIN SDRAM/PC133/8Ƭװ  70  
128M 8ns/168PIN SDRAM/PC133/16Ƭװ 130 
256M 8ns/168PIN SDRAM/PC133/16Ƭװ 280 
512M 8ns/168PIN SDRAM/PC133/16Ƭװ 720 
128M DDR 16MB*64/DDR 266MHz/NO-ECC 160 
256M DDR 32MB*64/DDR 266MHz/NO-ECC 340 
512M DDR 64MB*64/DDR 266MHz/NO-ECC 790 
256M DDR 32MB*64/DDR 266MHz/ECC  390
512M DDR 64MB*64/DDR 266MHz/ECC  1000 
128M RUMBUS 128KX18*32s/RAMBUS NO-ECC/PC-800 180 
256M RUMBUS 256KX18*32s/RAMBUS NO-ECC/PC-800 390 
256M RUMBUS 256KX18*32s/RAMBUS ECC/PC-800  490 
512M RUMBUS 256KX18*32s/RAMBUS ECC/PC-800  2000 
ÈýÐÇ  
128M 7ns/168PIN SDRAM/PC133  48
256M 7ns/168PIN SDRAM/PC133  90
128M DDR 7ns/168PIN DDR/PC133 49
256M DDR 7ns/168PIN DDR/PC133 91
512M DDR 7ns/168PIN DDR/PC133 550 
128M Rambus 184PIN RDRAM/Ô­³§ÄÚ´æ/PC800 100 
256M Rambus 184PIN RDRAM/Ô­³§ÄÚ´æ/PC800 300
Áù¡¢°¢ÅÁÆæ ¹âÇý
52X 50X CD-ROM/128KB cache/E-IDE/ÍÐÅÌʽ 100  
16X 16X PC-DVD/E-IDE  200
Ã÷»ùBenq  
50X 50X CD-ROM/128KB cache/E-IDE  99 
52X 52X CD-ROM/128KB cache/E-IDE  120 
56X 56X CD-ROM/128KB cache/E-IDE  125 
16X DVD 16X PC-DVD/512KB cache/E-IDE 200
´ó°×öè  
52X£¨Ê±Éа棩 52X CD-ROM/128KB cache/E-IDE 100  
52X£¨ÔöЧ°æ£© 52X CD-ROM/128KB cache/E-IDE 98 
16X DVD 16X PC-DVD/256KB cache/E-IDE   190
 Æß¡¢Àǫ̈ ÏÔ¿¨
GeForce 2 MX nVIDIA GeForce 2 MX/32M SDR/AGP 4X/DVI/DH/TV-OUT 320 
GeForce 2 MX-MDT nVIDIA GeForce 2 MX/32M SDR/AGP 4X/TV-out/DVI 350 
S360 MAX/400 nVIDIA GeForce 2 MX400/64M SDR/AGP 4X/TV-Out/DVI 300 
S360 Pro nVIDIA GeForce 2 MX400/64M SDRAM/AGP 4X/ËÍÓÎÏ·    250 
S360 Pro nVIDIA GeForce 2 MX400/32M SDR/AGP 4X/TV-OUT     290 
S330 MX64 nVIDIA GeForce 2 MX200/32M SDR/AGP 4X   200 
S330 PCI nVIDIA GeForce 2 MX 200/32M SDR/PCI    190 
GeForce 2 Pro nVIDIA GeForce 2 Pro/32M DDR/AGP 4X/TV-out   340 
СӰ°Ô£¨Unika£© 
ËÙÅäîÑ8200 nVIDIA GeForce 3 Ti200/128MB DDR   450 
ËÙÅä7917 nVIDIA GeForce4 MX440/4ns 64M DDR/AGP 4X/VGA/TV-OUT  380
ËÙÅä7900 nVIDIA GeForce 2 Ti/64M DDR/AGP 4X   360 
ËÙÅä7700 DDR nVIDIA GeForce 2 Pro/32M DDR/AGP 4X 320 
ËÙÅä6700 nVIDIA GeForce 2 MX-400/64M SDR/AGP 4X 230
ËÙÅä6600 nVIDIA GeForce 2 MX-400/64M SDR/AGP 4X 200
 °Ë¡¢ÈðÀö Éù¿¨ 
PCÓ°Ôº£¨×éºÏÌ×¼þ£© ´ºÖ®ËÌPro+M9909£¨5.1ÒôÏ䣩 320  
´ºÖ®ËÌ£¨DVD4£© FM801/PCI/ËÄÉùµÀ/È«Ë«¹¤/Q3D/A3D/EAX/D3D  60 
´ºÖ®ËÌPro£¨DVD6£© FM801/PCI/ÁùÉùµÀ/È«Ë«¹¤/Q3D/A3D/EAX/D3D 100 
´´ÐÂ  
SB PCI 128-D CT5880/ËÄÉùµÀ/PCI/EAX2.0/A3D1.0  90 
V 128 CT5800/¶þÉùµÀ/PCI/EAX2.0/A3D1.0     55 
SB Audigy DeluxeºÀ»ª°æ EMU 1OK2/PCI      400 
SB Audigy PlatinumEX EMU 1OK2/5.1ÉùµÀ/PCI/ÍâÖà 1000 
¾Å¡¢ÈýÐÇ ÏÔʾÆ÷ 
550B 15"/0.28mm/1280*1024/110MHz  500  
753S 17"/0.28mm/1280*1024/110MHz  580 
755DF 17"´¿Æ½/0.24mm/1280*1024/135MHz/TCO99 800 
757DF 17"´¿Æ½/0.25mm/1600*1200/205MHz/TCO99 850 
743DF 17"´¿Æ½/0.24mm/1280*1024/110MHz    620 
900IFT 19"´¿Æ½/0.25mm/1600*1200/205MHz/TCO99 2000 
·ÉÀûÆÖ  
105B 15"/0.27mm/1280*1024/108MHz 480  
107E 17"/0.27mm/1280*1024/108MHz 599 
107B 17"/0.25mm/1600*1200     850 
107T 17"´¿Æ½/0.25mm/1280*1024/108MHz 700 
107P 17"´¿Æ½/0.25mm/1920*1440/232MHz 1100 
109P 19"´¿Æ½/0.25mm/1920*1440/261MHz 2200 
109S 19"/0.26mm/1600*1280      1200 
201B 21"/0.26mm/1800*1350      2900 
Ë÷Äá 
E230 17"/1600*1200  1300  
G220 17"/1600*1200  2000 
G420 19"/0.24mm/1800*1440 3000 
ÏÖ´ú  
V560 15"/0.28mm/1024*768/80MHz  420  
V571 15"/0.24mm/1280*1024/110MHz 480
V771 17"/0.23mm/1280*1024/110MHz 600 
A788 17"/0.23mm/1280*1024/110MHz 630 
F771DS 17"´¿Æ½/0.2mm/1280*1024/110MHz 690 
F910D 19"´¿Æ½/0.20mm/1600*1200/261MHz 1400 
Ê®¡¢ÈýÐÇ Òº¾§ÏÔʾÆ÷
151S 15"/0.29mm/1024*768/TCO99   1500 
770TFT 17"/0.264mm/1280*1024/135MHz 5300 
·ÉÀûÆÖ  
150S 15.1"/0.297mm/1024*768/ÁÁ¶È210cd/m2/250:1/50ms/80MHz/TCO99 1600  
150B 15.1"/0.297mm/1024*768/ÁÁ¶È210cd/m2/250:1/ 80MHz/TCO99   1790 
150P 15"/0.297mm/1024*768/80MHz   2000
170B 17"/0.28mm/1280*1024      6000 
EMC  
468 14"/0.279mm/1024*768/ÁÁ¶È180cd/m2/200:1/ 80MHz/TCO99 1100  
¾§Æ½Ð¡ÌìʹBM468 14"LCD/0.279mm/1024*768/80MHz/200:1/30ms  1338 
¾§Æ½Ð¡°®ÉñLT541 15.1"LCD/0.25mm/1024*768/TCO99/35ms    1300 
¾§Æ½BM768 17"LCD/0.264mm/1280*1024/200:1/135MHz      4000
ʮһ¡¢°®ÆÕÉú  ´òÓ¡»ú
Stylus color 680 2880*720dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ8Ò³/²¢¿Ú¡¢USB  300 
Stylus Photo EX3 1440*720dpi/A3/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ4.2Ò³/²¢¿Ú¡¢USB 1299
C-20 720*720dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ6.5Ò³/²¢¿Ú  200 
C-40 1440*720dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ8Ò³/USB   230 
»ÝÆÕ  
DJ-630 600*300dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ5Ò³/²¢¿Ú¡¢USB  199 
DJ-845 600*1200dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ8Ò³/USB    299
DJ-990Cxi 2400*1200dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ17Ò³/²¢¿Ú¡¢USB¡¢ºìÍâ½Ó¿Ú 1480
DJ-970Cxi 1200*2400dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ12Ò³/²¢¿Ú¡¢USB      1090 
¼ÑÄÜ  
BJC-4650 720*360dpi/A3/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ5Ò³/²¢¿Ú¡¢APPLE´®¿Ú/¾ß±¸É¨Ã蹦ÄÜ 900
BJC-S400SP 1440*720dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ9Ò³/²¢¿Ú¡¢USB    320 
BJC-55 720*360dpi/A4/ºÚ°×ÿ·ÖÖÓ5.5Ò³/USB¡¢ºìÍâ½Ó¿Ú/±ãЯʽ 1300 
BJC-1000SP 720*360dpi/A4/ºÚɫÿ·ÖÖÓ4Ò³/²¢ÐÐ½Ó¿Ú      200
Ê®¶þ¡¢Ë÷Äá ÊýÂëÉãÏñ»ú 
DCR-TRV17E 80ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/120±¶ÊýÂë±ä½¹/3.5Ó¢´ç²ÊÉ«È¡¾°Æ÷/USB½Ó¿Ú 3400
DCR-TRV30E 520Ïß/107ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/120±¶ÊýÂë±ä½¹/3.5Ó¢´ç²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 4900
DCR-TRV130E 520Ïß/107ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/120±¶ÊýÂë±ä½¹/2.5Ó¢´ç²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 2100 
DCR-TRV330E 80ÍòÏñËØ/25±¶¹âѧ±ä½¹/700±¶ÊýÂë±ä½¹/2.5"Òº¾§ÆÁ--------------2600 
DCR-TRV530E 80ÍòÏñËØ/25±¶¹âѧ±ä½¹/700±¶ÊýÂë±ä½¹ -----------------------3100 
DCR-TRV900E 3*45ÍòÏñËØ/48±¶ÊýÂë±ä½¹¡¢12±¶¹âѧ±ä½¹/3.5FTF/1394/USB½Ó¿Ú/ºìÍâÏß 6400 
DCR-PC120E 520Ïß/155Íò/10±¶¹âѧ/²Ì˾¾µÍ·/2.5"LCD/À¶ÑÀ¼¼Êõ -----------5900 
DCR-PC5E 80ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/120±¶ÊýÂë±ä½¹/500Ïßˮƽ½âÏñ¶È/1394±ê×¼ 4700 
DCR-PC9E 500Ïß/80ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/120±¶ÊýÂë±ä½¹/2.5Ó¢´ç²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 4200 
ËÉÏÂ 
DS28EN 80ÍòCCD/15±¶¹âѧ±ä½¹/600±¶ÊýÂë/Ò¹ÊÓ¹¦ÄÜ/2.5´ç²ÊÆÁ  2100 
DS38EN 80ÍòCCD/15±¶¹âѧ±ä½¹/600±¶ÊýÂë/Ò¹ÊÓ¹¦ÄÜ/2.5´ç²ÊÆÁ  2400
DS88 80ÍòÏñËØ/12±¶¹âѧ±ä½¹/600±¶ÊýÂë±ä½¹/3Ó¢´çÒº¾§ÏÔʾÆÁ/SDÈçÒ⿨²å²Û  3000 
EX21 108ÍòÏñËØ/10±¶¹âѧ±ä½¹/100±¶ÊýÂë±ä½¹/2.5Ó¢´çÒº¾§ÏÔʾÆÁ/SDÈçÒ⿨²å²Û 3900
¼ÑÄÜ  
MV3I ¸ßÆ·ÖÊCCD/RGBÔ­É«Â˾µ/10±¶¹âѧ±ä½¹/2.5Ó¢´çÒº¾§ÆÁ/רҵ²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 4000 
MV3IM ¸ßÆ·ÖÊCCD/RGBÔ­É«Â˾µ/10±¶¹âѧ±ä½¹/2.5Ó¢´çÒº¾§ÆÁ/רҵ²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 5800 
MV430I ¸ßÆ·ÖÊCCD/RGBÔ­É«Â˾µ/10±¶¹âѧ±ä½¹/2.5Ó¢´çÒº¾§ÆÁ/רҵ²ÊÉ«È¡¾°Æ÷ 3300 
Ê®Èý¡¢UAT ÊýÂëÏà»ú
HE501A 10ÍòÏñËØ/16M/352*288·Ö±æÂÊ/USB½Ó¿Ú/¿ÉÊӵ绰/GIFͼÏñ 120 
HE501B 30ÍòÏñËØ/64M/640*480·Ö±æÂÊ/USB½Ó¿Ú/¿ÉÊӵ绰/VGAͼÏñ 230
HE506B 10ÍòÏñËØ/16M/640*480·Ö±æÂÊ/USB½Ó¿Ú/¿ÉÊӵ绰/VGAͼÏñ 250
MDC30L 30ÍòÏñËØ/64M/640*480·Ö±æÂÊ/USB½Ó¿Ú/¿ÉÊӵ绰/VGAͼÏñ 268
¿Â´ï  
DX-3215 130ÍòÏñËØ/2±¶ÊýÂë±ä½¹/2±¶¹âѧ±ä½¹/8MB/USB½Ó¿Ú 900 
DC-3400 230ÍòÏñËØ/2±¶±ä½¹/8MB/USB    1200
DX-3500 220ÍòÏñËØ/3±¶ÊýÂë±ä½¹/8MB/USB½Ó¿Ú 1100
DX-3700 330ÍòÏñËØ/3±¶ÊýÂë±ä½¹/8MB/USB½Ó¿Ú 1400 
DX-3900 310ÍòÏñËØ/6±¶±ä½¹/USB½Ó¿Ú/1.5"TFT 1600
DC-5000 200ÍòÏñËØ/6±¶±ä½¹/8MB/USB     2100 
DC-215 1152*864½âÎö¶È/104ÍòÏñËØ/2±¶¹âѧ±ä½¹/4MB 1000
Ê®ËÄ¡¢¶«Ö¥  ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ 
1800-275 P¢ó1.1G/256MB RAM/30GB HDD/DVD-RW/56K/100M/14.1"TFT   5990 
1800-207 Celeron 1.1G/256MB RAM/20GB HDD/DVD-RW/56K/100M/14.1"TFT 5200
1800-183 P¢ó1G/128MB RAM/20GB HDD/24XCD/56K/100M/14.1"TFT 4990 
1905-277 P4 1.6G/256MB RAM/30GB HDD/DVD-RW/56K/100M/15"TFT 7890 
3000 P¢ó 1.13G/256MB RAM/30GB HDD/DVD-RW/56K/100M/14.1"TFT 6990
5100 P4 1.7G/256MB RAM/30GB HDD/DVD-RW/56K/100M/15.1"TFT  12980 
6000 P¢ó1.13G/128MB RAM/30GB HDD/DVD-RW/56K/100M/14.1"TFT 18900 
 ¿µ°Ø 
N200 P¢ó700/192MB RAM/20GB HDD/56K/M/10.4"TFT  8500 
N110 P¢ó1G/128MB RAM/20GB HDD/8XDVD/56K/100M/14.1"TFT 6500 
1201AP P¢ó850/128MB RAM/20GB HDD/24XCD/56K/15"TFT   7300 
A110 P¢ó700/64MB RAM/10GB HDD/24XCD/56K/14.1"TFT/È«ÄÚÖÃ 6300
IBM  
A22(IDC) P¢ó800/128MB RAM/20GB HDD/8XDVD/14.1"TFT/56K/È«ÄÚÖÃ   6000 
A30(3BC) P¢ó1G/128MB RAM/30GB HDD/8XDVD/56K/100M/15.1"TFT/È«ÄÚÖÃ 7500 
A30(4BC) P¢ó1.1G/128MB RAM/30GB HDD/8XDVD/56K/100M/15.1"SXGA/È«ÄÚÖÃ 9000 
A30(64C) P¢ó1.2G/128MB RAM/48GB HDD/DVD/56K/100M/15.1"UXGA/È«ÄÚÖÃ  13000 
A31mAPC P4 1.4G/128MB RAM/20GB HDD/8XDVD/56K/100M/14.1"XGA/È«ÄÚÖÃ  10000 
X21(4BC) P¢ó600/64MB RAM/10GB HDD/24XCD/56K/12.1"TFT/³¬Çᱡ     5000
Ë÷Äá 
GR150 P¢óM866/128MB RAM/20GB HDD/DVD+CDRW/56K/100M/14.1"XGA  5400
GR250 P¢óM1G/256MB RAM/20GB HDD/DVD+CD-RW/56K/100M/14.1"XGA  6000
GR310 P¢óM1G/256MB SDRAM/30GB HDD/DVD+CDRW/56K/100M/15.1"XGA 6800
VX7 P¢ó850/256MB SDR/30GB HDD/8DVD+CDRW/56K/100M/14.1"XGA   8900 
»ÝÆÕ  
XE3 F3954H P¢ó1.06G/256MB RAM/20GB HDD/8XDVD/56K/100M/14.1"TFT/È«ÄÚÖÃ 8600
E3 F3955H P¢ó1.06G/256MB RAM/30GB HDD/8XDVD/56K/100M/14.1"TFT/È«ÄÚÖÃ 9200
OB6050 F4514H P¢ó1.06G/256MB RAM/20GB HDD/8XDVD-RW/56K/100M/lan/14.1"TFT/³¬±¡ 11000 
¸»Ê¿Í¨  
P1030 TM700/128MB RAM/20GB HDD/56K/100M/8.8"TFT  4500
B2548 P¢ó600/128MB RAM/20GB HDD/56K/100M/10.4"TFT 5000 
C6631 P¢ó1G/256MB RAM/20GB HDD/8XDVD/56K/100M/14.1"TFT 5900 
C6632 P¢ó1G/256MB RAM/30GB HDD/8XDVD+CDRW/56K/100M/14.1"TFT 7000 
E6666 P¢óM1.2G/512MB RAM/30GB HDD/8XDVD+CDRW/56K/100M/14.1"TFT 16000 

̨Íåºê´ó¹ú¼ÊÉÌó¹«Ë¾³ÏÑ°¹óµØºÏ×÷»ï°é£¬ÏúÊÛµçÄÔ¡¢Åä¼þ¡¢ÊÖ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¡££¨²Î¿¼¼Û¸ñ±íÈçÏ£© 
ÎÒ˾±£Ö¤²úƷΪȫÐÂÔ­×°,»õµ½¸¶¿î¡£Óв»Ïê¿ÉÀ´ÈËÀ´µç×Éѯ£º 

ÁªÏµÈË:³ÂÊÀ½Ü  µç»°:013850704389

<p><p><p><p><p><p>--- >8 ----
List archives: http://www.xiph.org/archives/
icecast project homepage: http://www.icecast.org/
To unsubscribe from this list, send a message to 'icecast-request at xiph.org'
containing only the word 'unsubscribe' in the body. No subject is needed.
Unsubscribe messages sent to the list will be ignored/filtered.More information about the Icecast mailing list